Contributie en corona

V.V. KLEIN DOCHTEREN WIL HAAR SPELENDE LEDEN TEGEMOET KOMEN:

CORONA EN CONTRIBUTIE
Corona heeft een grote impact op ons allemaal, dus ook op onze vereniging. Onze teams voetballen al geruime tijd niet meer. Het eind is helaas nog niet in zicht. Het bestuur van v.v. Klein Dochteren is verheugd te kunnen constateren dat verreweg de meeste leden de club trouw zijn gebleven en de verschuldigde contributie netjes en op tijd voldoen. Dit zegt iets over de betrokkenheid binnen onze vereniging; iets om werkelijk trots en dankbaar voor te zijn!

Voor alle duidelijkheid en om misverstanden te voorkomen: men is juridisch gezien de statuten verplicht de contributie te blijven betalen. De contributieplicht voor leden blijft bestaan, ook al is er (door overmacht) geen voetbalaanbod. Anders gezegd, het lidmaatschap van een voetbalvereniging brengt automatisch een verplichting tot contributiebetaling met zich mee, of er nu wel of niet gevoetbald wordt. Dit kan anders liggen bij een sportschool.

Moeite de contributie te betalen?
Mocht jouw contributie nog open staan en het betalen daarvan een probleem zijn dan horen wij dat graag. Je kunt dit aangeven bij onze penningmeester Thijs Hiddink (06 – 40646712) Thijs zal dan samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.

Gebaar naar de spelende leden toe:
Het bestuur wil naar haar spelende leden een gebaar maken in het besef dat hun geduld door de coronamaatregelen danig op de proef wordt gesteld. Hieraan wordt uitvoering gegeven middels volgende voorstel:

Aanpassing voorstel contributieverplichtingen spelende leden in 2021:
                           1. Kwartaal 1 en 2. Dit betreft het lopende voetbalseizoen 2020 – 2021. De inning van de contributies lopen gewoon door.
                           2. Kwartaal 3. Het eerste kwartaal van voetbalseizoen 2021 – 2022. Eenmalige contributie vrijstelling voor alle spelende leden.
                           3. Kwartaal 4. De contributie inning spelende leden wordt hervat.

      Niet spelende leden: De inning van de contributies lopen gewoon door.

v.v. Klein Dochteren is financieel gezond en hoewel het bij de contributievrijstelling om een flinke financiële aderlating gaat, wil het bestuur toch blijk geven van haar dankbaarheid voor de trouw van haar leden en dan niet alleen met woorden, maar ook financieel.

Algemene Ledenvergadering: (uitgestelde ALV 2020)
Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk fysiek bijeen te komen en daarom is nog niet bekend wanneer deze wordt gehouden. Onze voorkeur is om de ALV zoals gebruikelijk in café de Zonnebloem te houden. Mocht het nog lang duren dan zal de ALV digitaal (via Microsoft Teams) worden georganiseerd. Tijdens deze ALV zal de voorgestelde contributie inning aanpassing ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

We hopen op een snelle versoepeling van de coronamaatregelen en dat we elkaar weer zien en spreken op het voetbalveld en/of in ons clubcafé de Zonnebloem.

Blijf gezond en hopelijk tot snel.

Namens het bestuur van v.v. Klein Dochteren

Jan Knoef